برنامه نویس و مدرس برنامه نویسی

دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاونت آموزش انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز